logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2023

                   Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat I

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

 

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

 

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: CA Rau Sadului

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

 

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Studii: generale sau medii
 • Vechimea minimă în muncă: 9 ani

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Muncitor calificat I:

 1. Codul Muncii actualizat (Legea nr.53/2003);
 2. Legea securității și sănătății în muncă (Legea 319/2006);
 3. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare (H.G. nr.924/2005);
 4. Organizarea și funcționarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București (H.G. nr.776/2010;

 

 1. Regulamentul de organizare si functionare al DJST Sibiu (www.tineretsibiu.ro);
 2. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (Legea nr.307/2006).
 3. Constituția României

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Muncitor calificat I:

 

 • Codul Muncii actualizat (Legea nr.53/2003)
 1. 1.TITLUL II -     Contractul individual de muncă

 

ü  CAPITOLUL II -     Executarea contractului individual de muncă

 • Legea securității și sănătății în muncă (Legea 319/2006);
 1. 1.CAPITOLUL IV -     Obligaţiile lucrătorilor

 

 • Reguli generale pentru igiena produselor alimentare (H.G. nr.924/2005);
 1. 1.Anexa 2 – Cerinte generelale de igiena
 • Organizarea și funcționarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București (H.G. nr.776/2010;
 1. 1.Atributiile Directiilir Judetene pentru Sport si Tineret

 

 • Regulamentul de organizare si functionare al DJST Sibiu (www.tineretsibiu.ro);
 • Legea privind apărarea împotriva incendiilor (Legea nr.307/2006).
 1. 1.Capitolul II – Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor
 • Constituția României
 1. 1.TITLUL I – Principii genererale

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/210055 , la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact: Marcu Raluca, având funcția de consilier I superior