logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2023

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile  O.U.G.  nr. 17/17 martie 2021 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I grad profesional superior, din cadrul compartimentului financiar – buget – plati.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive:

-         selecția dosarelor  de înscriere;

-         proba scrisă – 26 noiembrie 2021 ora.11.00;

-         interviu – 02 decembrie 2021 ora 11.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a)formular de înscriere la concurs, conform anexa 3 la H 611/2008;
 2. b)curriculum vitae, model comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copiile ale diplomelor de studii necesare exercitării funcției publice, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e)copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. f)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. g)cazierul judiciar;
 8. h)declarație pe propria răspundere sau adeverință care săcalitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Conditii pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier clasa I grad superior:

    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

    c) să aibă vârsta de minimum 18 ani;

    d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

    e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) să îndeplinească condiţiile de studii: studii universitare absolvite cu diploma de licență, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, curs perfecţionare / specializare în domeniul fonduri europene;

    g) să aibă minim 7 ani vechime in specialita studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior;  

    h) să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

   j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

         Tematică / Bibliografie generala si specifică fondurilor europene pentru consilier grad profesional superior  :

 • Constituția României, republicată;

v Titlul II -  Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale

ü Capitolul II - Drepturi si libertati fundamentale

v Titlul VI  – Integritatea euroatlantica

 • Legea 202/2002 din 19.04.2002*** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

v Capitolul I – Dispozitii generale

v Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

v Capitolul III -  Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare

v Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei

 • Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

v Capitolul II - Principalele atribuţii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

v Capitolul III - Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului

v Capitolul IV - Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărlle și completările ulterioare – Partea a VI- a, Titlul I și Titlul II;

v Partea a VI – a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

v Titlul I – Dispozitii generale

v Titlul II – Statutul functionarilor publici

ü Capitolul V – Drepturi si indatoriri

ü Capitolul VII – Acorduri colective. Comisii paritare

ü Capitolul VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

 • Ordonanța 137/2000 din 31.08.2000*** republicată, cu modificărlle și completările ulterioare, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare**,;

v Capitolul I – Principii si definitii

 • H.G. 776/2010 Organizarea și funcționarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:

     Capitolul I - Obiectul reglementat. Definiții;

     Capitolul II - Managementul financiar al fondurilor europene;

     Capitolul IV - Prefinanțarea;

     Capitolul V - Rambursarea cheltuielilor eligibile / Mecanismul decontarii cererilor de plata;

     Capitolul VI - Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor;

     Capitolul VII - Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli;

     Capitolul VIII - Proiecte implementate în parteneriat ;

 • HG Nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:

     Capitolul I - Programarea a fondurilor aferente fondurilor europene și a contribuției publice naționale;

     Capitolul III - Prefinanțarea;

     Capitolul IV - Mecanismul decontării cererilor de plata ;

     Capitolul V - Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale;

     Capitolul VI - Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat;

 • Hotărârea nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 - Integral;
 • Ordonanța de urgență nr.66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare:

     Capitolul I - Dispoziții generale;

     Capitolul II - Activitatea de prevenire a neregulilor;

     Capitolul III - Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli;

     Capitolul VIII - Abateri si sancțiuni;

 • Hotărârea 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora:

     Capitolul I - Definiții;

     Capitolul II - Dispozitii generale;

     Capitolul III - Prevederi aplicabile autorităților de management pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență.

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)- integral
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completarile ulterioare

     Capitolul I- Dispozitii generale

     Capitolul II - Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire

 

 • HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a pevederilor referitoare la atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016

     Capitolul I -  Dispoziţii generale şi organizatorice

     Capitolul II - Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice

     Capitolul III - Realizarea achiziţiei publice

 

 

         Dosarele de concurs ale candidaților pot fi depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, secretariatul comisiei de concurs – biroul resurse umane, incepand cu data de 26 octombrie 2021 pana in data de 15 noiembrie 2021.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20 sc. B et. I ap. 16 sau la telefon/fax.0269/210055, persoana de contact Raluca Marcu.

Tineret

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu - "AICI" Animatie, Interculturalitate, Comunicare, Impreuna   Ideea de participare comunitara  a capatat dupa intrarea României in Uniunea Europeana... Read more

Sport

Metodologia de finantare a proiectelor sportive

Metodologia de finantare a…

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din Legii 350/2005.   Concursurile de proiecte sportive se desfășoară în... Read more

Tabere

Centrul de Agrement Riu Sadului

Centrul de Agrement Riu Sadulu…

Centrul de Agrement pentru Tineret RAU SADULUI Centrul este situat la ieşirea din comuna Râul Sadului spre Gâtul Berbecului, pe malul râului cu acelaşi nume, între doi masivi muntoşi Cindrel şi Lotru. Capacitate de cazare: centrul... Read more

Ultimele evenimente

 • 1
 • 2

Concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante

A N U N Ț   Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea...

Invitatie la proiectul Tricou de Uriaș

Stimați sportivi,    Vă invităm să luați parte la proiectul Tricou de Uriaș, proiect ce își propune realizarea unui nou record atestat de Guinness World Records, pentru cel mai mare tricou din...

Anunt de angajare muncitor calificat I

                   Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante...

Eduard Novak le-a mulțumit tuturor copiilor în prima ediție …

INFORMARE DE PRESĂ Eduard Novak le-a mulțumit tuturor copiilor, părinților, antrenorilor și direcțiilor județene pentru sport implicate în prima ediție a Proiectului Hercules Prima ediție a Proiectului Hercules a luat sfârșit. Derulat...

Anunt angajare muncitor calificat I

  Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor...

Concurs muncitor calificat I, pentru punct de lucru: Centrul…

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor...

Cursul de specializare pentru ocupația INSTRUCTOR SPORTIV.

Va aducem la cunoștință că în perioada următoare CENTRUL NATIONAL DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR  organizează Cursul de specializare pentru ocupația INSTRUCTOR SPORTIV. Înscrierile se vor finaliza în data de 17 iunie 2022. Pentru...

RURAL YOUTH CONNECT

Guvernanța programului European Youth Village (Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free- Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile) organizează în Sibiu, în perioada 8-9 iunie 2022,  evenimentul regional RURAL YOUTH CONNECT,...

Programul MOL de promovare a talentelor

Am dat startul înscrierilor la Programul MOL de promovare a talentelor, ediția a 17-a, 2022. Oferim sprijin financiar tinerilor sportivi și artiști pentru achiziționare de materiale, echipament sportiv etc. și/sau acoperirea cheltuielilor...

Curs de perfectionare pentru calificarea PREPARATOR SPORTIV.

CENTRUL NATIONAL DE FORMARE ȘI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR  organizează Cursul de perfectionare pentru calificarea PREPARATOR SPORTIV. Înscrierile se vor finaliza în data de 20 mai 2022. Pentru detalii suplimentare accesati link-ul de mai jos. http://192.168.0.4/cursuri/preparator-sportiv Documentele...

Săptămâna Europeană a Sportului

Ministerul Sportului (MS) a preluat de curând calitatea de Organism Național de Coordonare (ONC) al Săptămânii Europene a Sportului (23-30 Septembrie 2022 și 23-30 Septembrie 2023).Săptămâna europeană a sportului este...

Raport Concurs local de proiecte de tineret 2021

Raport cu privire la contractele de finanțăre nerambursabilă încheiate în anul 2021 între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu și beneficiari, așa cum sunt definiți în Legea 350/2005, privind...

ANUNȚ GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Datorită prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și ca urmare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19,...

Anunt pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de pazn…

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de paznic,...

Anunt pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I …

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr....

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

  Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează pentru postul de inspector achizitii publice asistent in...

Rezultat concurs referent II.

Rezultat concurs referent II.