logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2021

 

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează pentru postul de inspector achizitii publice asistent in cadrul compartimentului de achizitii publice – investitii – patrimoniu – administartiv din cadrul DJST Sibiu, in perioada 20.09.2020 – 25.10.2020, examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie care indeplinesc conditiile legale, in conformitate cu prevederile H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019

 1. 1.DESFASURAREA EXAMENULUI:

Dosarele de inscriere la axamen se depun de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii Anuntului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional, respectiv

Examenul consta in 3 etape:

- Selectia dosarelor va avea loc in data de 18.10.2020

- Proba scrisă în data de 21.10.2021, ora 12,

- Proba interviu în data de 25.10.2021, ora 12,

           Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de punte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe este de 50 de punte. Punctajul final necesar pentru promovarea exemenului este de minim 100 de punte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Rezultatul final al exemenului de promovare in grad profesional se comunica candidatului prin afisarea la sediul institutiei, in termen de mazim 3 zile lucratoare de la sustinerea interviului.

 

 1. 2.CONDITII DE PARTICIPARE SI ACTE NECESARE:

         In vederea participarii la examenul e promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a)sa aiva cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
 2. b)sa fi obtinul cel putin calificativul „ bine „ la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici
 3. c)sa nu aiba in cazierul administartiv o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii

       Dosarul de inscriere la examen conform art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, va conţine în mod obligatoriu:

 

   a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

   b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

   c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

   d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

   e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Dosarele de insciere la examen se vor depune la secretarialul comisiei de examinare.

      Relaţii suplimentare la sediul: Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, persoană de contact: Raluca Marcu telefon: 0269/210055.

     

Bibliografia pentru postul de consilier achizitii publice asistent din cadrul compartimentului achizitii publice – investitii – patrimoniu – administrative:

 

1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

2. Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

6. LEGE Nr. 101/2016   privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

7. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

8. Ordin nr.543/2366/1446/1489/1441/879/2013- pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice – M.O. 481/1.08.2013.

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

10. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

11. Ghidul privind ,,Strategia de contractare”-ANAP-www.ANAP.ro

12. Notificare ANRMAP- privind utilizareaDUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică-www.ANAP.ro

13. Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

14. Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

15. Instrucţiune Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

16. Instrucţiune Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;

17. Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;

18. Constituţia României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ.

Tineret

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu - "AICI" Animatie, Interculturalitate, Comunicare, Impreuna   Ideea de participare comunitara  a capatat dupa intrarea României in Uniunea Europeana... Read more

Sport

Metodologia de finantare a proiectelor sportive

Metodologia de finantare a…

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din Legii 350/2005.   Concursurile de proiecte sportive se desfășoară în... Read more

Tabere

Centrul de Agrement Riu Sadului

Centrul de Agrement Riu Sadulu…

Centrul de Agrement pentru Tineret RAU SADULUI Centrul este situat la ieşirea din comuna Râul Sadului spre Gâtul Berbecului, pe malul râului cu acelaşi nume, între doi masivi muntoşi Cindrel şi Lotru. Capacitate de cazare: centrul... Read more

Ultimele evenimente

 • 1
 • 2

Raport Concurs local de proiecte de tineret 2021

Raport cu privire la contractele de finanțăre nerambursabilă încheiate în anul 2021 între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu și beneficiari, așa cum sunt definiți în Legea 350/2005, privind...

ANUNȚ GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Datorită prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și ca urmare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19,...

Anunt pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de pazn…

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de paznic,...

Anunt pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I …

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr....

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

  Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează pentru postul de inspector achizitii publice asistent in...

Rezultat concurs referent II.

Rezultat concurs referent II.

Anunt concurs referent II.

Descarca aici. conditii participare concurs. B I B L I O G R A F I A pentru concursul organizat în vedere ocupării postului de Referent II 1.Constitutia Romaniei; 2.Codul Muncii actualizat (Legea nr.53/2003); 3.Legea securității...

Raport preliminar CLPT 2021 DJST Sibiu

Raport preliminar CLPT 2021 DJST Sibiu

Ghidul solicitantului pentru Concursul Local de proiecte de …

DESCARCA AICI Ghidul solicitantului pentru Concursul Local de proiecte de tineret

Concursul local de proiecte de tineret 2021

Concursul local de proiecte de tineret 2021

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada1 14 iunie- 26 noiembrie 2021  Concursul local de proiecte de tineret.   Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de...

TINERI DUPĂ PANDEMIE

Prin prezenta vă informăm că, în prezent, se derulează proiectul ’’TINERI DUPĂ PANDEMIE”, finanţat prin programul Erasmus + şi organizat de Grupul PONT în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului....

Curs de formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează c…

Detalii gasiti accesand urmatorul link:  http://mts.ro/noutati/cursul-de-formare-pentru-lucratorii-de-tineret-care-lucrea za-cu-tinerii-aflati-in-situatia-neets/?fbclid=IwAR29E_V0qQyZNGoBqgRFGHkbJhxo6Le -t8T42JvHzpbMUb-h_AXm4pvnyTA  

Vreau să obțin voucherul ! Care sunt pașii de urmat ?Ghid pe…

-          Primul pas este legitimarea copilului (în perioada 8 septembrie – 30 noiembrie) la un club sportiv deținător al Certificatului de Identitate Sportivă, emis de Ministerul Tineretului și Sportului. Copiii...

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

  Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează pentru postul de inspector achizitii publice asistent in...

PENTRU CLUBURILE SPORTIVE DE PE RAZA JUDEȚULUI SIBIU !!…

PENTRU  CLUBURILE  SPORTIVE  DE  PE  RAZA JUDEȚULUI SIBIU !!! sprijin acordat de Guvernul României  pentru încurajarea copiilor în practicarea sportului de performanță          Pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, în baza O.U.G. nr. 157/2020 și a Ordinul...

Înscriere Consiliul Național pentru Tineret CNPT

Înscriere Consiliul Național pentru Tineret CNPT

Au început înscrierile pentru Consiliul Național pentru Tineret (CNPT)! 10 Comisii de Specialitate #fresh pentru a acoperi toate nevoile tinerilor!Peste 50 de locuri disponibile pentru organizațiile cu experiență și relevanță din...

Concursul local de proiecte de tineret 2020

Concursul local de proiecte de tineret 2020 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret SIBIU organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 04.09 - 04.12.2020. Pentru Concursul local de proiecte de...