logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2020

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 și Hotărârea nr. 611/2008, concurs pentru ocuparea funcției publice de executie de consilier I grad superior, din cadrul compartimentului SPORT.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive:

-         selecția dosarelor de înscriere;

-         proba scrisă – 16 martie 2020 ora.10.00;

-         interviu – maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a)formular de înscriere la concurs, conform anexa 3 la H 611/2008;
 2. b)curriculum vitae, model comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copiile ale diplomelor de studii necesare exercitării funcției publice, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e)copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. f)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. g)cazierul judiciar;
 8. h)declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Condiţii pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier clasa I grad superior:

 

   a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

   b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

   c) să aibă vârsta de minimum 18 ani;

   d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

   e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   f) să îndeplinească condiţiile de studii: studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul sportului.

   g) să aibă minim 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior;  

   h) să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

   j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

   Bibliografia pentru ocuparea funcției publice de executie de consilier clasa I grad superior:

 

-         Regulamentul de organizare și funcționare al DJST Sibiu;

-         Regulamentul intern al DJST Sibiu.

     -   Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare                -     HG. nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

-         HG. Nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

 

-         Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

-         Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 

-         Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive

-         HG. nr.776/2010 privind organizarea si functionarea DJST-urilor

         Dosarele de concurs ale candidaților pot fi depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, secretariatul comisiei de concurs – biroul resurse umane, în termen de 20 de zile, incepand cu data de 14 februarie 2020.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20 sc. B et. I ap. 16 sau la telefon/fax.0269/210055, persoana de contact Raluca Marcu.

 

                                                                         Resurse Umane,

                                                                              Raluca Marcu