logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2020

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr. 611/2008, concurs pentru ocuparea funcției publice de referent III grad superior, din cadrul compartimentului financiar – buget - plăți.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere;

 • proba scrisă – 27 ianuarie 2020 ora.10.00;

 • interviu – maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform anexa 3 la H 611/2008;

 2. curriculum vitae, model comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copiile ale diplomelor de studii necesare exercitării funcției publice, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 7. cazierul judiciar;

 8. declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Condiţii pentru ocuparea functiei publice de referent clasa III grad superior:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta de minimum 18 ani;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condiţiile de studii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat,

g) să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior;

h) să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Bibliografia pentru ocuparea funcției publice de referent clasa III grad superior:

 1. Constituția României;

 2. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Regulamentul de organizare și funcționare al DJST Sibiu;

d) Regulamentul intern al DJST Sibiu.

e) Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizate;

f) Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

g) OMFP 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

h) Legea nr. 88/1991 – Legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dosarele de concurs ale candidaților pot fi depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, secretariatul comisiei de concurs – biroul resurse umane, în termen de 20 de zile, incepand cu data de 23 decembrie 2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20 sc. B et. I ap. 16 sau la telefon/fax.0269/210055, persoana de contact Corina Șușu.

 

Resurse Umane,

Raluca Marcu