logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2020

 

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr. 611/2008, concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa I grad superior, din cadrul compartimentului financiar – buget - plăți.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive:

-         selecția dosarelor de înscriere;

-         proba scrisă – 17 decembrie 2018 ora.11.00;

-         interviu – maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a)formular de înscriere la concurs, conform anexa 3 la H 611/2008;
 2. b)curriculum vitae, model comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copiile ale diplomelor de studii necesare exercitării funcției publice, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e)copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. f)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. g)cazierul judiciar;
 8. h)declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Condiţii pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I grad superior:

   a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

   b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

   c) să aibă vârsta de minimum 18 ani;

   d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

   e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

   f) să îndeplinească condiţiile de studii: studii universitare economice absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

   g) să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior;  

   h) să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

   j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

   Bibliografia pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa I grad superior:

 1. a)Constituția României;
 2. b)LEGE nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 3. c)ORDIN nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare ;
 4. d)ORDIN nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare;
 5. e)nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. f)LEGE nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 7. g)HOTĂRÂRE nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările si completările ulterioare;
 8. h)HOTĂRÂRE nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, cu modificările si completările ulterioare;
 9. i)LEGE nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. j)LEGE nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare;
 11. k)Regulamentul de organizare și funcționare al DJST Sibiu;
 12. l)Regulamentul intern al DJST Sibiu.

          Dosarele de concurs ale candidaților pot fi depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, secretariatul comisiei de concurs – biroul resurse umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, conform art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu, str. Dorului nr. 20 sc. B et. I ap. 16 sau la telefon/fax.0269/210055, persoana de contact Corina Șușu.

                                             Director executiv,

                                          David Nicoleta Sonia