logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2018

  Gala Tineretului Sibian 2018 Un numar de 20 de organizații din județul Sibiu au depus 43 de aplicații pentru următoarele categorii care au fost juri…

Oferta 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 36842 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Sibiu.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade: depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Sibiu, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Sibiu după data de 03.05.2018, ora 16:00 );

etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;

afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018; depunerea completărilor: 08-14.05.2018;

verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;

etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018;

afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;

depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

analiza contestațiilor depuse pentru  etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;

etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;

afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

 perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro sau de la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

GHID IMPLEMENTARE MTS

 • Anun pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018ț
  Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Sibiuț ț ș organizează în perioada 02.04- 05.11.2018,
  Concursul local de proiecte de tineret 2018.
  Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la via a ț
  societă ii cu următoarele priorită i: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind ț ț
  activită i de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expozi ii, târguri; ț ț
  Promovarea cooperării i a parteneriatelor între actori sociali, institu ionali i organiza ionali cu scopul ș ț ș ț
  de a implica tinerii în ac iuni premergătoare preluării de către România a Pre edin iei Consiliului ț ș ț
  Uniunii Europene; Informarea i consilierea profesională a tinerilor, precum i dezvoltarea de activită i ș ș ț
  voca ionale; Sus inerea ini iativelor de integrare socială a tinerilor proveni i din medii dezavantajate ț ț ț ț
  (mediul rural, romi, tineri cu dizabilită i, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea i dezvoltarea de ț ș
  ac iuni specifice de voluntariat, educa ie civică i implicare socială; Sus inerea diversită ii culturale i aț ț ș ț ț ș
  accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educa ie pentru sănătate în vederea promovării unui stilț
  de via ă sănătos.ț
  Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 36842 lei.
  Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asocia iile i funda iile care ț ș ț
  func ionează în condi iile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobată cu modificări şi ț ț ț ș ț
  completări prin Legea nr. 246/2005 i funda iile jude ene pentru tineret i a municipiului Bucure ti i ș ț ț ș ș ș
  Funda ia Na ională pentru Tineret, care func ionează conform Legii nr. 146/2002. Aplican ii sunt ț ț ț ț
  eligibili dacă au sediul social/ filială în jude ul Sibiu.ț
  Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar
  nu pentru aceea i prioritate.ș
  Perioade: depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi
  i între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), ș la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str.
  Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin po tă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite ș
  la sediul DJST Sibiu, prin po tă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul ș
  DJST Sibiu după data de 03.05.2018, ora 16:00 );
  etapa de verificare a conformită ii administrative: 04-07.05.2018; ț
  afi area rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformită ii administrative: 07.05.2018; ș ț
  depunerea completărilor: 08-14.05.2018;
  verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;
  afi area rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformită ii administrative: 16.05.2018;ș ț
  etapa de verificare a eligibilită ii: 17-18.05.2018; ț
  afi area rezultatelor etapei de verificare a eligibilită ii: 18.05.2018; ș ț
  depunerea contesta iilor pentru etapele de verificare a conformită ii administrative i de verificare a ț ț ș
  eligibilită ii: 21-22.05.2018; ț
  analiza contesta iilor depuse pentru etapele de verificare a conformită ii administrative i de verificare ț ț ș
  a eligibilită ii: 23-25.05.2018; ț
  Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureş, România
  Tel.: + 40 (0)21 307 64 17
  Fax: + 40 (0)21 307 64 18
  www.mts.ro
 • afi area rezultatelor la contesta iile depuse pentru etapele de verificare a conformită ii administrative ș ț ț
  i de verificare a eligibilită ii: 29.05.2018; ș ț
  etapa de evaluare tehnică i financiară: 30.05-05.06. 2018; ș
  afi area rezultatelor etapei de evaluare tehnică i financiară: 05.06.2018; ș ș
  depunerea contesta iilor pentru etapa de evaluare tehnică i financiară: 06-07.06.2018; ț ș
  analiza contesta iilor pentru etapa de evaluare tehnică i financiară: 08-12.06.2018; ț ș
  afi area rezultatelor la contesta iile etapei de evaluare tehnică i financiară i a rezultatelor finale: ș ț ș ș
  13.06.2018.
  perioada de desfă urare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018. ș
  Contesta iile la concursul local se depun pe adresa de mailț This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul
  Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro) sau de la
  adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tineret

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu - "AICI" Animatie, Interculturalitate, Comunicare, Impreuna   Ideea de participare comunitara  a capatat dupa intrarea României in Uniunea Europeana... Read more

Sport

Metodologia de finantare a proiectelor sportive

Metodologia de finantare a…

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din Legii 350/2005.   Concursurile de proiecte sportive se desfășoară în... Read more

Tabere

Centrul de Agrement Riu Sadului

Centrul de Agrement Riu Sadulu…

Centrul de Agrement pentru Tineret RAU SADULUI Centrul este situat la ieşirea din comuna Râul Sadului spre Gâtul Berbecului, pe malul râului cu acelaşi nume, între doi masivi muntoşi Cindrel şi Lotru. Capacitate de cazare: centrul... Read more

Ultimele evenimente

 • 1
 • 2

Lista candidații admiși să participe la concursul organizat …

LISTA cuprinzând candidații admiși să participe la concursul organizat de DJST Sibiu pentru ocuparea postului vacant de consilier I superior din cadrul compartimentului financiar – buget - plăți       Nr. crt. Nume și prenume...

Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VII-a 2018

Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VII-a 2018

A.I.C.I.- Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreuna23- 24 noiembrie 2018Str. Nicolae Teclu, Nr. 41 ( etaj) În perioada 23 -24 noiembrie se desfășoară la Sibiu, la sediul Centrului de tineret Sibiu din strada...

Concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa …

  Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr....

Gala Tineretului Sibian 2018

Gala Tineretului Sibian 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu vă așteaptă marți, 04 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o nouă ediție a Galei Tineretului Sibian....

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Ministerul Tineretului și Sportului organizează în data de 10 noiembrie 2018, la Baia Mare, Gala Tineretului din România, eveniment aflat la a cincea ediție. Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și...

REZULTATE LA PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea pos…

  Nr. crt. Numele și prenumele Punctajul acordat Admis/Respins 1. LEȘAN RAMONA MARIA 66,00 puncte ADMIS 2. MARCU VALERICA-RALUCA 73,66 puncte ADMIS 3. RĂDUICĂ ANA-MARIA 67,33 puncte ADMIS 4. SĂRARU AURORA 85,33 puncte ADMIS 5. TUDORI GEANINA-FLAVIA 41,00 puncte RESPINS           Interviul va avea loc în data de 28.09.2018 ora 10,00 la sediul Direcției Județene...

BAREM DE CORECTARE A LUCRĂRILOR SCRISE LA CONCURSUL PENTRU …

  VARIANTA I   1. Care sunt atribuțiile direcțiilor județene pentru sport și tineret, în domeniile sportului și tineretului, în conformitate cu HG 776/2010? ( 16 puncte) BAREM CORECTARE Art. 2 din H.G. nr. 776/2010 -...

Lista candidati admisi pentru ocuparea postului vacant de c…

LISTA cuprinzând candidații admiși să participe la concursul organizat de DJST Sibiu în perioada 24 – 27.09.2018 pentru ocuparea postului vacant de consilier I superior din cadrul compartimentului contabilitate – salarii- resurse umanei       Nr....

REZULTATE PROCEDURA DE SELECTIE PROIECTE SPORTIVE 2018

In urma efectuarii procedurii de selectie a proiectelor depuse de structurile sportive de drept privat privind finantarea din venituri proprii ale Ministerul Tineretului si Sportului prin Directiile Judetene pentru Sport...

Concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa …

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr....

Concursul de proiecte sportive pe anul 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din...

ŞCOALA DE VARĂ 2018

ŞCOALA DE VARĂ 2018 Ai între 18 şi 35 de ani şi doreşti să te implicit în viaţa comunităţii? Îşi doreşti să te dezvolţi personal? Participă la ŞCOALA DE...

Anunț pentru Concursul proiecte sportive pe anul 2018

DJST Sibiu organizează în perioada, Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro) sau de la adresa de e-mail djtsibiu@yahoo.com, Anunțul...

Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VII-a

Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VII-a

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 13-19 august 2018, Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VII-a, Tabăra naţionala de comunicare și teatru pentru tineret...

Ziua Tineretului - Rasinari

Ziua Tineretului - Rasinari

Vă facem cunoscut că data de 06 mai 2018, duminica este destinata activitatilor care marcheaza « Ziua Națională a Tineretului». Acțiunea va avea loc în în Rășinari, jud. Sibiu, începând...

Concursul naţional de proiecte de tineret 2018

Ministerul Tineretului şi Sportului– MTS organizează în perioada 29.03- 05.11.2018, Concursul naţional de proiecte de tineret 2018. Detalii se pot obține de pe site- ul MTS Ministerul Tineretului si Sportului acccesând link- ul http://mts.ro/evenimente/anunt-concurs-national-de-proiecte-de-tineret-29-03-05-11-2018/

Anunț pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018

Anunț pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018. Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării...

Programul ”Campionii României în școală, liceu și universitate”

Programul ”Campionii României în școală, liceu și universita…

Ministerul Tineretului si Sportului a lansat vineri, 24 noiembrie 2017, Programul național ”Campionii României în școală, liceu și universitate” în prezența mai multor campioni olimpici, mondiali și europeni, sportivi de...

Cursuri de Instructor Sportiv si Preparator Sportiv

Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale are o vastă experienţă de 6 ani în care am desfăşurat cursuri de specializare pentru Preparator Sportiv şi Instructor Sportiv, fiind primul centru care a...

Invitaţie eveniment

Invitaţie eveniment     Avem deosebita onoare să vă invităm la sesiunea de dezbateri „ Tinerii și Comunitatea” care va avea loc Joi, 16 noiembrie 2017, începând cu ora 14.30, în sediul Centrului de Tineret Sibiu, Str....

Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VI-a 2017

Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VI-a 2017

  Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VI-a 2017   A.I.C.I.- Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreuna 16- 18 noiembrie 2017 Str. Nicolae Teclu, Nr. 41 ( etaj) Joi, 16 noiembrie 2017 Ora 14.30- Dezbatere cu tema „...

Lansarea Galei Tineretului din România

Lansarea Galei Tineretului din România Ministerul Tineretului și Sportului anunță organizarea Galei Tineretului din România care se va desfășura în data de 11 noiembrie 2017, la Bacău. Gala Tineretului din România, ajunsă...

Zilele Sportive Rașinari 2017

Zilele Sportive Rașinari 2017

Marți, 17 octombrie 2017 începand cu orele 09.00 la Rășinari se va da startul unei noi editii, a VIII-a, a acțiunii “ Zilele Sportive Rașinari 2017”. În cadrul proiectului vom organiza competiții de: baschet, fotbal,...