logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu&nbs bsp ptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o…

Oferta 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 36842 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Sibiu.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade: depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Sibiu, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Sibiu după data de 03.05.2018, ora 16:00 );

etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;

afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018; depunerea completărilor: 08-14.05.2018;

verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;

etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018;

afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;

depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

analiza contestațiilor depuse pentru  etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;

etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;

afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

 perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro sau de la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

GHID IMPLEMENTARE MTS

 • Anun pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018ț
  Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Sibiuț ț ș organizează în perioada 02.04- 05.11.2018,
  Concursul local de proiecte de tineret 2018.
  Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la via a ț
  societă ii cu următoarele priorită i: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind ț ț
  activită i de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expozi ii, târguri; ț ț
  Promovarea cooperării i a parteneriatelor între actori sociali, institu ionali i organiza ionali cu scopul ș ț ș ț
  de a implica tinerii în ac iuni premergătoare preluării de către România a Pre edin iei Consiliului ț ș ț
  Uniunii Europene; Informarea i consilierea profesională a tinerilor, precum i dezvoltarea de activită i ș ș ț
  voca ionale; Sus inerea ini iativelor de integrare socială a tinerilor proveni i din medii dezavantajate ț ț ț ț
  (mediul rural, romi, tineri cu dizabilită i, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea i dezvoltarea de ț ș
  ac iuni specifice de voluntariat, educa ie civică i implicare socială; Sus inerea diversită ii culturale i aț ț ș ț ț ș
  accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educa ie pentru sănătate în vederea promovării unui stilț
  de via ă sănătos.ț
  Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 36842 lei.
  Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asocia iile i funda iile care ț ș ț
  func ionează în condi iile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobată cu modificări şi ț ț ț ș ț
  completări prin Legea nr. 246/2005 i funda iile jude ene pentru tineret i a municipiului Bucure ti i ș ț ț ș ș ș
  Funda ia Na ională pentru Tineret, care func ionează conform Legii nr. 146/2002. Aplican ii sunt ț ț ț ț
  eligibili dacă au sediul social/ filială în jude ul Sibiu.ț
  Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar
  nu pentru aceea i prioritate.ș
  Perioade: depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi
  i între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), ș la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str.
  Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin po tă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite ș
  la sediul DJST Sibiu, prin po tă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul ș
  DJST Sibiu după data de 03.05.2018, ora 16:00 );
  etapa de verificare a conformită ii administrative: 04-07.05.2018; ț
  afi area rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformită ii administrative: 07.05.2018; ș ț
  depunerea completărilor: 08-14.05.2018;
  verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;
  afi area rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformită ii administrative: 16.05.2018;ș ț
  etapa de verificare a eligibilită ii: 17-18.05.2018; ț
  afi area rezultatelor etapei de verificare a eligibilită ii: 18.05.2018; ș ț
  depunerea contesta iilor pentru etapele de verificare a conformită ii administrative i de verificare a ț ț ș
  eligibilită ii: 21-22.05.2018; ț
  analiza contesta iilor depuse pentru etapele de verificare a conformită ii administrative i de verificare ț ț ș
  a eligibilită ii: 23-25.05.2018; ț
  Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureş, România
  Tel.: + 40 (0)21 307 64 17
  Fax: + 40 (0)21 307 64 18
  www.mts.ro
 • afi area rezultatelor la contesta iile depuse pentru etapele de verificare a conformită ii administrative ș ț ț
  i de verificare a eligibilită ii: 29.05.2018; ș ț
  etapa de evaluare tehnică i financiară: 30.05-05.06. 2018; ș
  afi area rezultatelor etapei de evaluare tehnică i financiară: 05.06.2018; ș ș
  depunerea contesta iilor pentru etapa de evaluare tehnică i financiară: 06-07.06.2018; ț ș
  analiza contesta iilor pentru etapa de evaluare tehnică i financiară: 08-12.06.2018; ț ș
  afi area rezultatelor la contesta iile etapei de evaluare tehnică i financiară i a rezultatelor finale: ș ț ș ș
  13.06.2018.
  perioada de desfă urare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018. ș
  Contesta iile la concursul local se depun pe adresa de mailț This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul
  Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro) sau de la
  adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tineret

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu

Centrul de Tineret Sibiu - "AICI" Animatie, Interculturalitate, Comunicare, Impreuna   Ideea de participare comunitara  a capatat dupa intrarea României in Uniunea Europeana... Read more

Sport

Metodologia de finantare a proiectelor sportive

Metodologia de finantare a…

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu repetă procedura de selecție de proiecte sportive pe anul 2018 în perioada 02 - 31.08.2018 conform prevederilor Art. 14 alin. 2 din Legii 350/2005.   Concursurile de proiecte sportive se desfășoară în... Read more

Tabere

Centrul de Agrement Riu Sadului

Centrul de Agrement Riu Sadulu…

Centrul de Agrement pentru Tineret RAU SADULUI Centrul este situat la ieşirea din comuna Râul Sadului spre Gâtul Berbecului, pe malul râului cu acelaşi nume, între doi masivi muntoşi Cindrel şi Lotru. Capacitate de cazare: centrul... Read more

Ultimele evenimente

 • 1
 • 2

Ordinul comun MTS/MS nr 601/2020

Ordinul comun MTS/MS nr 601/2020, pentru aprobarea regulamentelor  privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber...

ORDIN comun MTS - MS privind reluarea activității sportive (…

Ministerul Tineretului și Sportului a elaborat un ordin comun împreună cu Ministerul Sănătății privind aprobarea regulamentului privind condiţiile necesare a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum...

Program MOL de promovare a talentelor, editia a 15-a, 2020

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunță ediția a 15-a, 2020 al Programului MOL de Promovare a Talentelor, la care se pot înscrie elevi născuți între anii 2002...

ORDIN comun MTS - MT privind reluarea activității sportive (…

Ministerul Tineretului și Sportului a elaborat un ordin comun împreună cu Ministerul Sănătății privind aprobarea regulamentului privind condiţiile necesare a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum...

ORDIN - modele declaratie pe propria raspundere

ORDIN pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea...

Anunt important

Audientele se suspenda pana in data de 30.04.2020. In perioada mentionata se suspenda orice activitate cu publicul la sediul institutiei. Orice solicitare se poate transmite on-line la adresa djtsibiu@yahoo.com sau prin tel/fax...

Concurs pentru ocuparea funcției publice de executie de cons…

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 și Hotărârea nr. 611/2008,...

Concurs pentru ocuparea funcției publice de referent III gra…

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr....

Gala Tineretului Sibian 2019

Gala Tineretului Sibian 2019

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu vă așteaptă marți, 03 decembrie, de la ora 17, la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu la o nouă ediție a...

Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VIII-a 2019

Zilele Centrului de Tineret Sibiu, ediția a VIII-a 2019

  A.I.C.I.- Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreuna 21- 24 noiembrie 2019 Str. Nicolae Teclu, Nr. 41 ( etaj)   În perioada 21 -24 noiembrie se desfășoară la Sibiu, la sediul Centrului de tineret Sibiu din strada...

ANUNT Înscriere participanți ”Forumul pentru Drepturile Tine…

Anunț  Înscriere participanți ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor”  Ministerul Tineretului și Sportului organizează ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor”, având ca scop implicarea tinerilor la viaţa comunităţii, mai cu seamă a celor aparținând unor grupuri vulnerabile sau...

SELECȚIE PARTICIPANȚI TABĂRA NAȚIONALĂ „JOCUL CA TEATRU” - E…

SELECȚIE PARTICIPANȚI TABĂRA NAȚIONALĂ „JOCUL CA TEATRU” - Ediția a VIII-a – 2019C.A.T. OCNA SIBIULUI, seria 28 august-03 septembrie 2019 1 PETRESCU ANA AB / U2 GLIGOR ALEXIA-MARIA AB / R3...

SELECȚIE PARTICIPANȚI TABĂRA NAȚIONALĂ „JOCUL CA TEATRU” - Ediția a VIII-a – 2019

SELECȚIE PARTICIPANȚI TABĂRA NAȚIONALĂ „JOCUL CA TEATRU” - …

  SELECȚIE PARTICIPANȚI TABĂRA NAȚIONALĂ „JOCUL CA TEATRU” - Ediția a VIII-a – 2019 C.A.T. RÂU SADULUI, seria 12-18 august 2019 Organizator: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu Promotori: As.Dram Center 07, As. Internationala...

Candidații admiși să participe la concursul pentru ocuparea …

LISTA cuprinzând candidații admiși să participe la concursul organizat de DJST Sibiu în perioada 20.05 – 21.06.2019 pentru ocuparea postului vacant de administrator I din cadrul CA Cisnadioara       Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului   Numar...

Candidații admiși să participe la examenul pentru ocuparea p…

LISTA cuprinzând candidații admiși să participe la examenul organizat de DJST Sibiu în perioada 20.05 – 21.06.2019 pentru ocuparea postului vacant de magaziner din cadrul CA Ocna Sibiului       Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului   Numar...

Tabăra Naţională „Jocul ca Teatru” - editia a VIII-a

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioadele 12-18 august 2019 și 28 august – 03 septembrie 2019 Tabăra Naţională „Jocul ca Teatru” - editia a VIII-a, Tabăra...

Tabere Nationale 2019 organizate de DJST Teleorman

Va invitam sa participati la Taberele Nationale 2019 organizate de DJST Teleorman -      Tabăra Naţională de Folclor  - DRĂGAICA - Datini și obiceiuri tradiționale de vară - ediţia a – XII – a, 24-30...

Anunt concurs pentru administrator si magaziner

Direcția Județeana pentru Sport și Tineret, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, corp B, ap. 16, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: administrator...

Ziua Națională a Tineretului în Rășinari

Ziua Națională a Tineretului în Rășinari

Vă facem cunoscut că data de 12 mai 2019, duminica, este destinata activităților care marchează « Ziua Națională a Tineretului». Acțiunea va avea loc în Rășinari, jud. Sibiu, începând cu ora 17.00 în centrul...

Concursul local de proiecte de tineret 2019

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 22.04- 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019. Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 tema este ” Stimularea implicării tinerilor în viața societății”,...

Hai in pauza de miscare!

Hai in pauza de miscare!

  Bună ziua, Suntem Asociația 11even din Cluj-Napoca și vă invităm să vă alăturați unei inițiative care contribuie la construirea unei comunități mai puternice, mai sănătoase, mai fericite! În 2012 am lansat Bucurie...

Participare grup de lucru în cadrul proiectului „Guvernare …

INVITAŢIE  Participare grup de lucru în cadrul proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne,...

Lista candidații admiși să participe la concursul organizat …

LISTA cuprinzând candidații admiși să participe la concursul organizat de DJST Sibiu pentru ocuparea postului vacant de consilier I superior din cadrul compartimentului financiar – buget - plăți       Nr. crt. Nume și prenume...