logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2018

  Gala Tineretului Sibian 2018 Un numar de 20 de organizații din județul Sibiu au depus 43 de aplicații pentru următoarele categorii care au fost juri…

Oferta 2019

Articles

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 36842 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Sibiu.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade: depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Sibiu, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Sibiu după data de 03.05.2018, ora 16:00 );

etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;

afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018; depunerea completărilor: 08-14.05.2018;

verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;

etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018;

afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;

depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

analiza contestațiilor depuse pentru  etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;

etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;

afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

 perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro sau de la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

GHID IMPLEMENTARE MTS

 • Anun pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018ț
  Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Sibiuț ț ș organizează în perioada 02.04- 05.11.2018,
  Concursul local de proiecte de tineret 2018.
  Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la via a ț
  societă ii cu următoarele priorită i: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind ț ț
  activită i de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expozi ii, târguri; ț ț
  Promovarea cooperării i a parteneriatelor între actori sociali, institu ionali i organiza ionali cu scopul ș ț ș ț
  de a implica tinerii în ac iuni premergătoare preluării de către România a Pre edin iei Consiliului ț ș ț
  Uniunii Europene; Informarea i consilierea profesională a tinerilor, precum i dezvoltarea de activită i ș ș ț
  voca ionale; Sus inerea ini iativelor de integrare socială a tinerilor proveni i din medii dezavantajate ț ț ț ț
  (mediul rural, romi, tineri cu dizabilită i, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea i dezvoltarea de ț ș
  ac iuni specifice de voluntariat, educa ie civică i implicare socială; Sus inerea diversită ii culturale i aț ț ș ț ț ș
  accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educa ie pentru sănătate în vederea promovării unui stilț
  de via ă sănătos.ț
  Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 36842 lei.
  Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asocia iile i funda iile care ț ș ț
  func ionează în condi iile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobată cu modificări şi ț ț ț ș ț
  completări prin Legea nr. 246/2005 i funda iile jude ene pentru tineret i a municipiului Bucure ti i ș ț ț ș ș ș
  Funda ia Na ională pentru Tineret, care func ionează conform Legii nr. 146/2002. Aplican ii sunt ț ț ț ț
  eligibili dacă au sediul social/ filială în jude ul Sibiu.ț
  Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar
  nu pentru aceea i prioritate.ș
  Perioade: depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi
  i între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), ș la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str.
  Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin po tă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite ș
  la sediul DJST Sibiu, prin po tă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul ș
  DJST Sibiu după data de 03.05.2018, ora 16:00 );
  etapa de verificare a conformită ii administrative: 04-07.05.2018; ț
  afi area rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformită ii administrative: 07.05.2018; ș ț
  depunerea completărilor: 08-14.05.2018;
  verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;
  afi area rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformită ii administrative: 16.05.2018;ș ț
  etapa de verificare a eligibilită ii: 17-18.05.2018; ț
  afi area rezultatelor etapei de verificare a eligibilită ii: 18.05.2018; ș ț
  depunerea contesta iilor pentru etapele de verificare a conformită ii administrative i de verificare a ț ț ș
  eligibilită ii: 21-22.05.2018; ț
  analiza contesta iilor depuse pentru etapele de verificare a conformită ii administrative i de verificare ț ț ș
  a eligibilită ii: 23-25.05.2018; ț
  Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureş, România
  Tel.: + 40 (0)21 307 64 17
  Fax: + 40 (0)21 307 64 18
  www.mts.ro
 • afi area rezultatelor la contesta iile depuse pentru etapele de verificare a conformită ii administrative ș ț ț
  i de verificare a eligibilită ii: 29.05.2018; ș ț
  etapa de evaluare tehnică i financiară: 30.05-05.06. 2018; ș
  afi area rezultatelor etapei de evaluare tehnică i financiară: 05.06.2018; ș ș
  depunerea contesta iilor pentru etapa de evaluare tehnică i financiară: 06-07.06.2018; ț ș
  analiza contesta iilor pentru etapa de evaluare tehnică i financiară: 08-12.06.2018; ț ș
  afi area rezultatelor la contesta iile etapei de evaluare tehnică i financiară i a rezultatelor finale: ș ț ș ș
  13.06.2018.
  perioada de desfă urare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018. ș
  Contesta iile la concursul local se depun pe adresa de mailț This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul
  Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Sibiu ( www.tineretsibiu.ro) sau de la
  adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .