logo
 • vtem skitter

  GALA TINERETULUI SIBIAN - 2018

  Gala Tineretului Sibian 2018 Un numar de 20 de organizații din județul Sibiu au depus 43 de aplicații pentru următoarele categorii care au fost juri…

Oferta 2019

Articles

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr. 611/2008, în perioada 24 septembrie 2018 – 27 septembrie 2018, concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa I grad superior - vacante, din cadrul compartimentului contabilitate – salarii – resurse umane.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive:

-         selecția dosarelor de înscriere;

-         proba scrisă - 24 septembrie 2018 ora.11.00;

-         interviu – 27 septembrie 2018 ora.11.00.

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a)formular de înscriere la concurs, conform anexa 3 la H 611/2008;
 2. b)currilculum vitae, model comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copiile ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e)copia diplomei de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specilitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 6. f)copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 7. g)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h)cazierul judiciar;
 9. i)declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I grad superior:

   a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

   b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

   c) să aibă vârsta de minimum 18 ani;

   d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

   e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  

f) să îndeplinească condiţiile de studii: studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, curs perfecţionare / specializare în domeniul resurselor umane;

   g ) să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior;

   h) să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

   j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Bibliografia pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa I grad superior:

 1. a)Constituția României;
 2. b)Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 3. c)Legea nr. 7/2004 republicata privind Codul de conduita al funcționarilor publici;
 4. d)Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e)Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f)Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g)Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. h)Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. i)Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. j)Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. k)Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

 

 

 

 1. l)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. m)Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. n)Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției Județene pentru Sport și Tineret București.

 

 

Dosarul de participare la concursul se depune la sediul instituției din Sibiu str. Dorului nr. 20 corp B etaj 1 ap. 16, secretariatul comisiei de concurs – biroul resurse umane, în perioada 24 august 2018 – 12 septembrie 2018.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu sau la telefon/fax.0269/210055.